Пълен списък на съобщените за България видове от
разред
Ephemeroptera
(еднодневки, майски мухи)

Номинални видове

семейство Siphlonuridae
род Siphlonurus
1 . Siphlonurus aestivalis
2 . Siphlonurus armatus
3 . Siphlonurus lacustris
 
семейство Ameletidae
род Ameletus
4 . Ameletus inopinatus
род Metreletus
5 . Metreletus balcanicus
 
семейство Baetidae
род Acentrella
6 . Acentrella sinaica
 
род Baetis
7. Baetis alpinus
8 . Baetis atrebatinus
9. Baetis balcanicus
10. Baetis buceratus
11. Baetis fuscatus
12. Baetis lutheri
13 . Baetis macani
14 . Baetis melanonyx
15. Baetis muticus
16 . Baetis nexus
17 . Baetis niger
18. Baetis pavidus
19. Baetis rhodani
20. Baetis scambus
21. Baetis tracheatus
22. Baetis tricolor
23. Baetis vardarensis
24. Baetis vernus
 
род Baetopus
25 . Baetopus tenellus
 
род Centroptilum
26. Centroptilum luteolum
род Pseudocentroptiloides
27 . Pseudocentroptiloides nana
 
род Cloeon
28. Cloeon dipterum
29 . Cloeon simile
 
род Procloeon
30 . Procloeon bifidum
31. Procloeon pennulatum
32 . Procloeon pulchrum
 
семейство Oligoneuriidae
род Oligoneuriella
33. Oligoneuriella pallida
34 . Oligoneuriella polonica
35. Oligoneuriella rhenana
 
семейство Ametropodidae
род Ametropus
36 . Ametropus fragilis
 
семейство Isonychiidae
род Isonychia
3 7 . Isonychia ignota
 
семейство Heptageniidae
род Epeorus
38 . Epeorus alpicola
39. Epeorus sylvicola
40. Epeorus yougoslavicus
 
род Rhithrogena
41. Rhithrogena braaschi
42 . Rhithrogena bulgarica
43 . Rhithrogena buresi
44 . Rhithrogena carpatoalpina
45 . Rhithrogena diaphana
46 . Rhithrogena hybrida
47 . Rhithrogena iridina
48. Rhithrogena jacobi
49 . Rhithrogena loyolaea
50 . Rhithrogena marcosi
51 . Rhithrogena podhalensis
52 . Rhithrogena savoiensis
53. Rhithrogena semicolorata
54 . Rhithrogena sowai
55 . Rhithrogena thracica
род Ecdyonurus
56. Ecdyonurus aurantiacus
57. Ecdyonurus carpathicus
58. Ecdyonurus dispar (fluminum)
59. Ecdyonurus epeorides
60. Ecdyonurus forcipula
61. Ecdyonurus helveticus
62. Ecdyonurus insignis
63. Ecdyonurus macani
64. Ecdyonurus picteti
65. Ecdyonurus russevi
66. Ecdyonurus subalpinus
67. Ecdyonurus submontanus
68. Ecdyonurus torrentis
69. Ecdyonurus venosus
70. Ecdyonurus vitoshensis
род Electrogena
71. Electrogena affinis
72. Electrogena lateralis
73. Electrogena macedonica
74. Electrogena quadrilineata
род Heptagenia
75. Heptagenia coerulans
76. Heptagenia flava
77. Heptagenia longicauda
78. Heptagenia sulphurea
род Kageronia
79. Kageronia fuscogrisea
семейство Ephemerellidae
род Ephemerella
80. Ephemerella mucronata
81. Ephemerella notata
род Serratella
82. Serratella ignita
83 . Serratella maculocaudata
84 . Serratella mesoleuca
85 . Serratella spinosa
род Torleya
86. Torleya mayor
 
семейство Neoephemeridae
род Neoephemera
87 . Neoephemera maxima
 
семейство Caenidae
род Caenis
88. Caenis horaria
89. Caenis luctuosa
90. Caenis macrura
91. Caenis pseudorivulorum
92 . Caenis rivulorum
93. Caenis robusta
 
род Brachycercus
94 . Brachycercus harrisella
род Cercobrach y s
95 . Cercobra chy s minutus
семейство Leptophlebiidae
род Choroterpes
96. Choroterpes picteti
род Thraulus
97 . Thraulus thraker
род Paraleptophlebia
98. Paraleptophlebia cincta
99 . Paraleptophlebia lacustris
100. Paraleptophlebia submarginata
род Habroleptoides
101. Habroleptoides confusa
род Habrophlebia
102 . Habrophlebia eldae
103. Habrophlebia fusca
104. Habrophlebia lauta
 
семейство Polymitarcyidae
род Ephoron
105. Ephoron virgo
 
семейство Palingeniidae
род Palingenia
106. Palingenia longicauda
семейство Ephemeridae
род Ephemera
107. Ephemera danica
108. Ephemera lineata
109. Ephemera vulgata
семейство Potamanthidae
род Potamanthus
110. Potamanthus luteus

Основна литература:

Русев, Б. 1957. Принос към изучаване на еднодневките (разр. Ephemeroptera) от България.- Изв. зоол. инст., 6, 558-563.

Russev, B. 1960. Neue Eintagsfliegen fur die Fauna Bulgariens.- Beitr. zur Ent., 10, 7/8, 697-705.

Russev, B. 1966. Ephemeropteren und Plecopteren aus bulgarischen Hohlen.- Int. J. Speleology, II, 191-194.

Русев, Б. 1971. Нови представители от Ephemeroptera и Plecoptera (Insecta) за фауната на България.- Изв. зоол. инст. с музей, ХХХIII, БАН, 111-114.

Russev, B. 1993. Review of literature and established mayfly species (Ephemeroptera, Insecta) from Bulgaria.- Lauterbornia, 14, Dinkelscherben, 71-77.

Russev, B., Y. Vidinova. 1994. New representatives of the order Ephemeroptera (Insecta) for the fauna of Bulgaria.- Lauterbornia, 15, Dinkelscherben, 85-87.

Vidinova, Y. 2003. Contribution to the study of mayfly fauna (Ephemeroptera) in Bulgaria. - In: Research Update on Ephemeroptera & Plecoptera (Ed. E. Gaino), Proc. Int. Joint Meeting, 2001, Perugia (Italy), 159-163.