Разред
Ефемероптера
Order Ephemeroptera
Mayflies

 

 

Разред Ефемероптера - Еднодневки
Order Ephemeroptera
Mayflies

Еднодневките са едни от лесно забележимите насекоми в реките и представляват огромен интерес за мухарския риболов. Срещат се в големи количества и са част от храната на рибите. Стадиите им на развитие като ларва (нимфа), субимаго (dun) и възрастино насекомо (имаго, spinner) се използват за имитации като изкуствени мухи при риболова с муха и шнур.

Името на разред Ephemeroptera е с гръцки корен и идва от "ephemero" - къс живот и "pterоs "- крило.

Възрастни насекоми са с много нежни криле с две или три дълги и тънки опашни израстъка. Различните видове са с дължина от 3 мм до 35 мм. Болшинството от видовете имат две двойки криле, като първият чифт е голям и забележим. Вторият чифт обикновено е по-слабо развит, а при някои видове отсъства. При субимагото (dun) крилата са по-плътни със сивкав цвят и по-тъмни жилки. При възрастните еднодневки (имаго) крилата са светли и полупрозрачни, като в някои участъци могат да имат и различни оцветявания. Тялото на еднодневката се състои то отделни добре видими сегменти и на цвят варира от тъмно, с оттенъци на сиво и зелено до светло с преобладаващо жълто и кафяво. Има три двойки крачка и добре оформена глава, липсва хранителен апарат, има изразени очи, които са по-големи при мъжките екземпляри.

В своето развитие еднодневките претърпяват т.нар. непълна метаморфоза, което означава, че пропускат един от етапите характерни за метаморфозата при насекомите (отсъства фазата какавида). Снесените във водата яйца падат на дъното на реката или езерото и скоро от тях се излюпват ларви. Според вида, ларвите на еднодневката имат различно обитание на дъното – едни се придвижват плувайки, други пълзят захващайки се за камъни по дъното, а трети прокопават тунели в бентала и живеят там. Ларвите нарастват като последователно претърпяват около трийсетина инстара, сменяйки външната си хитинова обвивка. За живота си една ларва може да претърпи около трийсетина инстара.

Ларвите на повечето видове еднодневки прeбивават във водата повече от година и служат за храна на рибите. Като хранителен процент спрямо надводните форми на ефемероптерите ларвите представляват над 80% от менюто на рибите. Ларвите се имитират с подводни модели изкуствени мухи – основно нимфи и по-малко мокри мухи.

Ларвите се описват в четири категории спрямо поведението си във водата:
  Swimmers – плуващи Сrawlers – пълзящи
  Clingers – прилепващи Burrowers – ровещи се
 
В една категория може да има видове с две или три опашки (cerci). Най-често нимфите са с три опашки, докато възрастната форма е с две или три опашки.

Най-чести имитации на еднодневки


® Страниците в раздел "Еднодневки" са подготвени с изключителното съдействие на гл. асистент д-р Янка Пресолска,
scientist Aquatic Entomology – Ephemeroptera , Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при
Българска Академия на Науките.
Всички снимки са авторски и ползването им е нежелателно без съответното разрешение

Copyright © Lurebg
2005 - 2015