Червена книга на фактите

Появата и изчезването на различни видове животни и растения като че ли е програмирано в "биографията на нашата планета". Когато изучаваме изкопаемите животни и растения, не се учудваме на огромния брой несъществуващи вече организми. Въпреки че отмирането на някои видове винаги е съпътствало развитието на живота на Земята, учените разбират, че в съвремието ни много често изчезването им е причинено от пряката или косвената намеса на човека. Още преди повече от 40 години е осъзната необходимостта от защита на редките и изчезващите животни и растения. За тази цел през 1948 г. е учреден Международен съюз за защита на природата и природните ресурси към който е назначена постоянна комисия. Една от първите задачи на комисията е съставянето на т.нар. черен списък на животните и растенията, изчезнали от лицето на Земята след 1600 година. Оказва се, че човек никога повече няма да види 64 вида бозайници, 109 вида птици, 20 вида влечуги и 3 вида земноводни, освен в музеите и книгите.

Изчезването на голяма част от животните се дължи на пряката намеса на човека. Ето защо учените от учредената комисия по редките и изчезващите видове съставят списък на застрашените животни, наречен Червена книга на фактите . Изборът на червения цвят не е случаен, тъй като обикновено той е символ на сигнал за тревога, а в случая дори за бедствие. Смята се, че даден вид е в опасност, когато смъртността на животните надвишава раждаемостта и когато общото им количество и по-малко от хиляда екземпляра . Ако тези тревожни факти са налице, животинския вид се включва в Червената книга. В нея се дават препоръки как да се забави изчезването и как да се спаси всяко животно или растение, попаднали в нея.

В по-новите издания на Червената книга редките и изчезващи животни са разделени на няколко групи, като всяка от тях има точно определен цвят на печатните листове.

На черни листове са намиращите се от пълно изчезване, броят на които е спаднал под критичното равнище. С цвят на кехлибар са листовете, на които са вписани видовете в опасност да преминат в първата група. На бели листове - редки видове с ограничени ареали (местообитания). На зелени листове - видове, спасени от изчезване благодарение намесата на хората. На сиви - видове с неизвестен брой, но за които се предполага че спадат към първите три групи.

Червената книга не е закон за защита на животните и растенията, а факти, събрани от учените, които показват числеността на един или друг вид. Но нейните материали се използват при създаването на закони и постановления, насочени към опазване на живата природа. Начинът за спасяване на изчезващите животни и растения зависи от конкретния случай - за това думата имат учените. В някои случаи е достатъчно просто животните да не се избиват или да се възстановят местата им за живеене и те сами възвръщат числеността си.

  Червената книга на България

е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България. Излиза в два тома - през 1984 г. първи том, посветен на растенията, а през 1985 г., втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Подготвя се второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2007 г.) Описаните в нея биологични видове са приоритетни за опазване в задължителния за България европейски проект Натура 2000.

 

Таблица с рядко срещаните видове от разред ефемероптера у нас, при които евентуално влошаване на условията за живот ще повлияе отрицателно в посока намаляване на популациите до критично ниво.

ORDER EPHEMEROPTERA
EPHEMEROPTERA
ЕДНОДНЕВКИ
MAYFLIES
Siphlonuridae Сифлонуридни еднодневки Primitive minnow mayflies
Siphlonurus armatus Лятна еднодневка Summer mayfly
Rallidentidae Ралидентидни еднодневки Rallidentid mayflies
Ameletus inopinatus Реликтна еднодневка (Relict mayfly) категория "критично застрашени"
Metreletus balcanicus Балканска еднодневка Balkan mayfly
Ametropodidae Аметроподидни еднодневки Sand minnow mayflies
Ametropus fragilis Крехка еднодневка ( Fragile mayfly) категория "изчезнали"
Heptageniidae Плоскоглави еднодневки Flatheaded mayflies
Electrogena affinis Електрогена Electrogena
Heptagenia coerulans Синя еднодневка Blue mayfly
Heptagenia sulphurea Жълта еднодневка Yellow mayfly
Kageronia fuscogrisea Тъмносива еднодневка (Brown mayfly) категория "критично застрашени"
Ephemerellidae Бодливи еднодневки Spiny crawler mayflies
Serratella maculocaudata Петнистоопашата еднодневка -Spottailed mayfly (Blue-wings olives) категория "критично застрашени"
Neoephemeridae Големи квадратнохрили еднодневки Large square-gilled mayflies
Neoephemera maxima Голяма еднодневка ( Big neoephemerid mayfly) категория "критично застрашени"
Caenidae Малки квадратнохрили еднодневки Small square-gilled mayflies
Cercobrachys minutus Малка еднодневка (Small mayfly) категория "критично застрашени"
Brachycercus har r isella Харисова еднодневка (Harris' mayfly) категория "критично застрашени"
Polymitarcyidae Светли ровещи еднодневки Pale burrowing mayflies
Ephoron virgo Ефорон (Virgin mayfly) категория "изчезнали"
Palingeniidae Русалки Palingeniid burrowing mayflies
Palingenia longicauda Дунавска русалка (Long-tailed palingeniid mayfly) категория "изчезнали"
Ephemeridae Обикновени ровещи еднодневки Common burrowing mayflies
Ephemera vulgata Кафява еднодневка Common mayfly (Drake Mackerel, Greendrake)


® Страницата e подготвена с изключителното съдействие на магистър Я.Пресолска,
scientist Aquatic Entomology – Ephemeroptera , Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при
Българска Академия на Науките.

Copyright © Lurebg
2005 - 2015