Перли
(stoneflies)
 


Разред Plecoptera
Обща характеристика, морфология и биология
Разред Plecoptera е известен като Stoneflies , защото неговите представители най-често обитават камъните. Известни са около 2000 вида в света от 17 семейства. За Европа около 400 вида от 7 семейства, а за България 111 таксона (104 вида и 7 подвида), отнасящи се към 23 рода и 7 семейства ( Taeniopterygidae , Nemouridae , Leuctridae , Capniidae , Perlodidae , Perlidae , Chloroperlidae ). Значителната им численост и биомаса, както и повсеместното разпространение обесняват тяхното голямо значение и определят ключовата им роля за речните зооценози - много важен хранителен източник за повечето видове риби.
От друга страна голяма част от представителите му са стенотермни организими (живеят в тясна температурна граница), което ги прави изключително подходящи във връзка с оценка замърсяването на водоемите. Представителите на разред Plecoptera са масово разпространени предимно в горните и средните, но се срещат и в долните течения на всички български реки, с изключение на участъците подложени на силно замърсяване. Важни фактори в развитието на Stoneflies са температурата на водата, географската ширина и надморската височина.

Описание:
Това са крилати насекоми с дължина от 3 мм до 5 см . Възрастното насекомо (имаго ) може да е оцветено от светло жълто до много тъмно кафяво и обикновено е с полупрозрачни, помътнени сиво-кафяви крила . Главата е добре обособена, с дълги нишковидни антени, не особено големи фасетни очи. Перлите имат и 3 дорзални очи. Устният апарат е от гризещ тип, но почти винаги е редуциран и имагото не се храни . Гръдният отдел е представен със силно развит преднегръб на първия сегмент, който е правоъгълен или трапецовиден. Върху двата следващи сегмента се намира по една двойка добре развити крила с мрежесто жилкуване. В покой те се прибират върху тялото, разположени назад . Понякога могат да бъдат в различна степен редуцирани, но пълната им редукция е рядко явление.
Перлите летят бавно и тромаво, като движението на двете двойки крила е независимо едно от друго .Краката са от обикновен ходилен тип. Коремчето е съставено от 11 сегмента, като първият е редуциран и често е слят със заднегръда. Последният също е редуциран до малка, гръбно разположена пластина. Върху него се намира двойка церки.
Женските се оплождат скоро след имагинирането. Те слепват яйцата в пакетчета, всяко от което съдържа 100-400 яйца и ги носят известно време със себе си. Отлагат ги във водата, като женската лети или пълзи и потапя от време на време върха на коремчето си, при което яйчевият пакет се разтваря и яйцата падат постепенно във водата.
Пет-шест дни след оплождането мъжките умират, а женските живеят десетина дни.
Яйцата се излюпват след 15-20 дни, а понякога и много по-късно . Ларвите обитават или гъстите, обрасли с водорасли места във водата, или долната страна на камъните, падналите листа и пр. Ларвите приличат на имагото, тъй като перлите са насекоми с непълно превръщане . Постепенно те нарастват, като линеят 20-30 пъти, а след последното линеене се появяват пластинковидни крилни щитчета. Те са хищници, растителноядни или със смесено хранене. Хранят се с ларви на различни водни насекоми, с дребни червеи и ракообразни. Растителноядните предпочитат водорасли или нежните части на водните растения. Младите ларви нямат дихателни органи. Газообменът при тях се извършва през цялото тяло. Трахейните криле се появяват в по късните стадии: това става толкова по-рано, колкото по-бедна на кислород е водата. Те имат четковидна или листовидна форма и са разположени на коремчето, на гръдните сегменти или на краката.


Местообитание:

Нимфите на перлите обитават водния хабитат. Главно предпочитат скалисти потоци със значителна скорост на течението. Студени езера и канали са също подходящ хабитат. По–слабо е проучен езерният хабитат. В течаща вода обикновено хабитата на нимфите е скалист, каменист и чакълест. Например сем. Perlidae и Perlodidae обикновено се срещат под големи камъни. Chloroperlidae се срещат в чакълест субстрат, а Nemouridae в листни натрупвания.

 

 


Bulgarian Plecoptera

Family
(семейства)
Genera
(родове)
Species
(видове)

Taeniopterygidae

4

17

Nemouridae

4

31

Leuctridae

2

22

Capniidae

2

5

Perlodidae

6

19

Perlidae

3

11

Chloroperlidae

2

8


За България: 113 таксона (105 вида и 8 подвида), отнасящи се към 23 рода и 7 семейства


Имитации:
Класически добра имитация на нимфата на Stonefly представляма Wired Stonefly nymph , a на възрастното насекомо Elk Hair Caddis и Elk Hair Stimulator като възможностите за индивидуални модификации са безгранични.
 

Cooper wire biot Stonefly Nymph

Stonefly Nymph D rib

Stimulator

Elk Hair Stonefly

  Stimulator'а е създадена от Randall Kaufmann като имитация на имаго на каменарка, но също така наред с Elk Hair Caddis, работи и като великолепен атрактор. Вързани в различни цветови гами те съответно приемат и имената им.
® Страницата се подготви със съдействието на магистър В.Тюфекчиева, scientist Aquatic Entomology – Plecoptera , Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска Академия на Науките.

Всички снимки са авторски и ползването им е нежелателно без съответното разрешение


Copyright © Lurebg

2005 - 2015